فرهنگ سازی

Culture Making

اهداف بلند مدت موزه مردم : فعالیت های پژوهشی در زمینه طراحی سکه میباشد.  از همه مهمتر از جایی که کاربری این موزه همانند سایر موزه ها نمی باشد و در این موزه علاوه بر آشناسازی بازدیدکنندگان با نحوه زندگی و ابزارآلات پیشینیان است تصمیم به فرهنگ سازی در راستای صحیح کسب درامد شایسته در جامعه نیز هدف دیگر ما میباشد.  در این راستا موزه بگونه ای طراحی شده تا کمک به درک بیشتری از جایگاه پول و نحوه کسب صحیح آن نماید.  برای مثال در بخش مسکوکات ما سکه های ادوار مختلف را میبینیم و در کنار آن شعری را به یاد باز دیدکننده می آوریم که می گوید.

شاهان همه رفتند
پولها بجا مانداند

شاه و گدا یکسان
هنگام کوچ کردن شان

در چهار سالی که ما در هند زندگی کردیم فهمیدیم که انسان در مسیر زندگی تکاملیش در روخانه ای جاری با آب حرکت میکند تا به دریای بیکران برسد. در این مسیر هر چه بیشتر پنچه به سنگ ریزه های کف رود خانه بزند ، سنگین تر شده دیرتر به انتهای راه و به دریا ی بیکران خواهد رسید. مال اندوزی انسان را از تکامل و رسیدن به حضرت حق باز میدارد.

 موسسین موزه بواسطه احترامی که به شیخ مصلح‌الدین مشرف بن عبدالله مشهور به سعدی شیرازی قائل اند این فرهنگ سازی را با شعر آن بزرگوار آغاز میکند.

Long-term goals of The People Museum: research activities on the field of the coin design. Most importantly since the museum is not like other museums, and beside introducing visitors to the lifestyle and products of the past people used, additionally we try to make culture in order to earn good money. For example, in coin section, we see the coins of different periods of kings, and along with it we bring a poem to remind this point which says.

Kings all left this world, but their money has remained here

 King and beggar left this world with a same condition

In the four years that we lived in India, we realized that human beings in the evolutionary life flow in the river to reach the boundless sea. In this way, collecting small stones and pebbles of the bottom of the river makes us heavier, the heavier  will reach the end of the road later. Collecting money fires the opportunity to evolve and reach the God.

In this direction the Museum designed to help visitors for understanding the correct way of earning money. Based on our deep respect for Abu-Muhammad Muslih al-Din bin Abdallah Shirazi who was a Persian poet finds reflection in this aim. Therefore we we start this movement here with a poem of him.

این شاعر بزرگ می گوید: بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار شبی در جزیره کیش مرا به حجره خویش در آورد همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان ضمین، گاه گفتی خاطر اسکندری دارم که هوایی خوشست باز گفتی نه که دریای مغرب مشوشست سعدیا سفری دیگرم در پیشست اگر آن کرده شود بقیت عمر خویش به گوشه بنشینم. گفتم آن کدام سفرست? گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زان پس ترک تجارت کنم و بدکانی بنشینم .

انصاف ازین ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند، گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده‌ای و شنیده‌ای گفتم

آن شنیدستی که در اقصای غور      بار سالاری بیفتاد از ستور

گفت چشم تنگ دنیا دوست را       یاقناعت پر کند یا خاک گور

I met a trader who possessed one hundred and fifty camel loads of merchandise with forty slaves and servants. One evening in the oasis of Kish he took me into his apartment and taking all night no rest kept up an incoherent gabble, saying: 'I have such and such a warehouse in Turkestan, such and such goods in Hindostan; this is the title-deed of such and such an estate and in this affair such and such a man is security.' He said: 'I intend to go to Alexandria because it has a good climate', and correcting himself continued: 'No, because the African sea is boisterous. O Sa'di, I have one journey more to undertake and after performing it I shall during the rest of my life sit in a corner and enjoy contentment.' I asked: 'What journey is that?' He replied: 'I shall carry Persian brimstone to China because I heard that it fetched a high price. I shall also carry Chinese bowl to Rum and Rumi brocade to India and Indian steel to Aleppo, convey glass-ware of Aleppo to Yemen, striped cloth of Yemen to Pares. After that I shall abandon trading and shall sit down in a shop.' He had talked so much of this nonsenses that no more strength remained in him so he said: 'O Sa'di, do thou also tell me something of what thou hast seen and heard.' I recited:


'Thou mayest have heard that in the plain of Ghur
Once a leader fell down from his beast of burden,
Saying: "The narrow eye of a wealthy man
Will be filled either by content or by the earth
of the tomb."'


پول

Money

اشعار محسن جعفرنیا

Poetries of Mohsen Jaafarnia

این که وارد میشوی به قبر تو می ماند
سرنوشت دیر و زود عمر تو می داند

I believe this one that you enter is look like your grave, I believe it is the fate of your life

به فنا بنده رهی می دانم
ره به آرام گهی می دانم

I believe at the end every one goes to grave

داغهای دل خود را هر یک
سکه پادشهی می دانم

I believe everyone's desire is having money

سایه آن سکه یکه سوار
من فزون از سپهی می دانم

I believe the power of money is more the military power

چو خوش گفت فردوسی و رومی
سعدی بهایی و سایر شعرای نامی

Famous poets Ferdowsi, Rumi, Saadi, Bahai and other say so good

آنان که بودند از بند پول آزاد
که رحمت حق بر تربت شان باد

Those great people were free from the chain of money that god gave them blessing

عمرسوزی از بهر سکه غفلت است
سکه بر سکه نهادن غفلت است

Spending life to collect money is a mistake, collecting coins on each other is a mistake

 عاشق سکه شدن عین خطا بود خطا
سکه بر سکه نهادن همه بر باد فنا

Being in love with money is a mistake as you miss all money at the end

آنی را که باد آورد باد می برد به فنا
آنی از دست خواهی داد، کل عمر به خطا

Whatever comes by wind again goes by wind. suddenly you loose all money you collected in your life.

حرص و طمع و زیاده خواهی
مثل عطش به جسم و جانی

Greed and desiring more and more is like fire on our body and mind

ظلم و ستمی، جفایی و خون 
 اندر همه جا به دور گردون

Injustice and oppression everywhere come with the money 

ای بنده مشو اسیر پولت  
 پولت شده مایه غرورت

Hay man do not be slave of money, do not be proud of your money

دین و شرف و خدا پرستی  
  با پول بد از زمین برستی

Because of money faith and honor and worshiping God have gone from our life

الحق که شدی بت زمانه  
  بتخانه شده خانه به خانه

Really everyone is worshiping money and every house has become temple of money

جان کندن ما بهر تو باشد  
  کوتاهی عمر، اجر تو باشد

Our all efforts are because of money , shorter life is its gift

هر لحظه شمارش و خیالی  
   هر دم کلک و حقه بازی

every moment counting money and thinking about tricks to collect more money

سرمایه واقعی خدا است  
  رزاق حقیقی پروردگار است

Real funds is God, that gives us everything  

دارا نشو مغرور به پولت  
  بی پول مشو غمین از ندارت

Rich man do not be proud of your money, poor man do not be sad of not having money

این فقر و غنا موقتی است  
  پایان شب سیه سفید
است

Being rich and poor is temporary, at the end of night, sunshine will come 

چاه دنیا میکند این پول پست  
   مردم اندر چاه افکن است این پول پست

this bad money makes trap, and push people in that trap

در وجودش چشم عالم مات و سوسو 
  بدنباش روند اینسو آن سو

To find money every eyes are looking  and going to find it everywhere

شیطان تر ز هر چه شیطان   
   یار و رفیق دزدان

It is the master of devils, and friends of impure people

عامل انقراض تو در هر دو جهان  
  فتنه آور این جهان و آتش آن جهان

Because of money people loss here and paradise

 پول است پول  
  پول است پول

Because of money, Because of money

با تو آدم ها چه زود گم می شوند  
  پول جویان دزد ماهر می شوند

With money people forget friends and the past, money lovers become professional thief

کسی نیک بیند به هر دو سرای  
  که نیکی رساند به خلق خدای

Man can find happiness in both the phases of his life, If he really helps people.

ترجمان هر چه ما را در دلست 
 دستگیری هر که پایش در گلست

The heart believes in just one thing, take the hand of whoever needs your help.

سر پنهانست پول اندر صد غلاف
 ظاهرش با توست و باطن بر خلاف

Money is a hidden secret under hundred covers. From outside it looks good, but from inside the situation is quite contradictory.

پول و پله تو در کف دست 
 مانی که حلال یا حرام است؟

You have the money but you do not know it is a good money or bad money

با اینکه به فتوای خودت اشکال ندارد 
 اما که به حق، مرغ جهان خبر بدارد

Although you say it is a good money, but the God knows better how you could find this money

خیام نیشابوری گفت است  
  صد لقمه خوری که می غلام است

 Famous poet Khayam has told, drinking wine is hundred times more acceptable than you cheat the others money

تو غره بدان مشو که می بالا نزنی  
  صد بار می غلام است آنگه که پول بالا بکشی

Do not tell you do not drink, as you cheat people for money which is hundred times worst than wine

گر بلندی می رسی بر چرخ بلند   
  سکه بر نقش نیکنامی مبند

If you find money achievements do not have proud

نردبان این جهان پول و زراند 
  عاقبت این پول و زر دیگر خورند

Promotions of this world is based on money, finally the collected money will be used by others but not by you.

پول تو راهی ندارد آن جهان  
  دیگران خور می شود آن پول جان

Banks can not transfer your money to the paradise, then it remain here in this world  to be eaten by others

 نردبان این جهان پول زریست  
  عاقبت این نردبان بشکستنیست

In this world money is the ladder which will break finally

هرکه بر این نردبان بالاتر نشست  
  دردسرهایش همی افزوده گشت

whoever goes upper on this ladder will find more problems

ذکر الله ت به پول آلوده گشت   
  او که فکر و ذکرش بر پولش بگشت

"In God we trust" polluted with money through those people whom were thinking about money

ذکر الله ش همی از یاد رفت   
   فکر و ذکرش گشت این پول لمشت

"In God we trust" have been forgotten through those people whom always have concentrated on money

بنده پولی و نه پروردگار  
  پول را برتر شماری بر هزار

You are working for money, not for happiness of others, you like money more than everything

خضر کشتی را برای آن شکست 
 تا تواند کشتی از فجار رست

Prophet Khezer broke the ship because the broken one can escape from problems

چون شکسته می رهد اشکسته شو  
  امن در فقر است اندر فقر رو

Safely passing the world could happen through traveling by poor condition  

نه رشته به گوهر کش نه سکه به درهم زن 
  سلطانی اگر خواهی درویش مجرد شو

Do not be after making money, if you want to achieve a good promotion go for being poor

گر هر دمی سکه را پیوسته طمع داری  
  سکه مردمان گیری اشک آنان ریزی

if you always go after money and get money of people, you make them cry

چون خاتم کارت را بر دست اجل دادند  
  نه پول به کار آید، نه زر به تو ما
ند

Then before you go to paradise they will calculate your deeds when the money can not work and change the result

به نیکی گرای که اوست مونس تو اندرگور 
  در آن شبی که کنی از دکان و پول عبور

go to a good way as at the end you must leave everything here in this world

شاهان همه رفتند
پولها بجا مانداند

Kings all left this world, but their money has remained here

شاه و گدا یکسان
هنگام کوچ کردن شان

 King and beggar left this world with a same condition

بجای سکه و پول ار خدا را جستی   
 بجای باران غم پول، شادی بجستی

Instead of money if you could follow God, instead of sadness you could find happiness

این غافله عمر عجب می گذرد 
  در پی پول و کلک می گذرد

Ah, how this life is going ahead in the way of just collecting money

پول و TV هر دو بند بر گردنت 
 عمری سوی کج می کشاننت

TV and money are chain locked on your neck drag you  

پول و TV هر دو دجالند 
  هر دو زنجیر بر فکرت زنند

TV and money are both Dajjal, they lock chain on your mind  

هر دو شیطانند با یک چشم سر 
 مردمان را در خوردند با گوش کر

Both are devils with one eye, they eat people mind without thinking about them

تو به آن دنیا با دل می روی 
  نی به دست پر، جیب پر، نی

You go to paradise with good deeds not with money

حرص و آز و مال پرستی  
  سوی ما آرد پلشتی

Greed brings you impurity

پول و زر عامل هر فسق و فجور
 هر دو آرند مشکلات جور جور

Money is the important factor of impurity which brings many problems

این که خواهی پاک نیست پول پلشت است 
 این که
بینی انکر است پول لمشت است

this money which you see is not clean as it makes many impurity

 ای دوست غم پول فردا چه خوری
 پول و
money  همه عاقبت در گذرد

Hi, why you are sad of not having money, as the situation is temporary

امروز غم پول بلند آوازه شد است 
  سرمستی پول برون ز اندازه شد است

Today money has become an important issue which is more than requirement

تا کی غم آن خوری که داری یا نه 
این عمر به جیب پر گذاری یا نه

you can not be sad forever that you do not have money and you can not pass the life with a lot of money

رو کن به خدا که معلومت نیست  
 کین دم که فرو بری براری یا نه

Look at the Got as it is not clear when your life gets over

بنگر زجهان با پول چه خیر بربستی هیچ 
 وز حاصل عمر چیست در قلبت هیچ

Go through the past that what did you do in your life? and what is the result of your life?

با این همه پول بی فایده فرسوده شدی  
 با پول جهان سرنگون سوده شدی

with having a lot of useless money just you lost your life, with out enjoying your life you are at the end of life

ای دوست بیا تا غم پول فردا نخوریم  
 وین یک دم عمر را غنیمت شمریم

Dear friend, let's do not suffer for future's money

فردا که از این دیر کهن در گذریم  
با ورشکستگان سر به سریم

The time when we leave this world even if we have a lot of money again we are like bankrupts people

باز آمدنی نیست بدین جهان چو رفتی رفتی 
  عمر گرانبهایت چو رفت رفتی

there is no return to this world , and when your valuable life goes it does not return back too

از جمله رفتگان این راه دراز  
 باز آمده ای بهر پول جمع کرده کو که بهره برد باز

so many people has died and left this world, which one could come back to use the collected money again?

هان بر سر این جهان از روی نیاز  
  پولی جمع نکنید که نمی آیید باز

then in this world do not collect too much money, more than your requirement that you do not come back

پول را رها کن ای دوست 
 پی گیر ره راست و خدا دوست

Leave collecting money and follow the right way

تو غمین گردی اندر پی گنج  
  گنج و پول
و ثروت گردد مایع رنج

In the way of finding money you become sad, as all your money make a lot of suffering

پول خوشبختی نیارد ای پسر  
  رنج آرد اضطراب سر به سر

Money cannot bring happiness for you just it can bring suffer

تو دانی به چه مانی 
هنگام جمع کردن
money        

Do you know you look so bad while collecting money

فکر بیش از حد به money  
  کرده دل را همچو جانی

Too much thinking about money make you like madman

فکر میکنی مانی به این جهانی 
 برای جمع کردن
money      

Do you think you can stay in this world forever to collect more and more money?  

فکر money  ذکر money   
 کرده ات همچون روانی 

Too much talking and thinking about the money has made you like madman

تو مشو  غره که مانی  
  تو مشو شاد به
money

Do not think you stay here, do not be happy with money

قلک گلین دل مردمان میشکنی 
 برای
money

You break the piggybank of people's hart for money

تو دانی امام علی و پیامبر مانی 
 که گفتند بزی بدون
money

Do you know Imam Ali and prophet Mani have told live without money

تو چون مار خفته بر سکه  
 تو بر حق چشم بر بسته

You look like snake tours on money and do not care people

دو مار روییده از جیبت 
 خورند پول دنیا و رحمت آخرت

Two snakes have grown up from your pocket, eat money of this world and deed credit of paradise 

حق و ناحق پول ها بر هم نهی 
راه و بی راه بر سر مردم زنی

Put good and bad money on each other and every moment deceive people

حق و ناحق کردنت آتش شود چون 
 راه و بی راه حق را ناحق کنی

your manner that do not respect people rights makes bad deed as you always disturb people       

تو ره خداپرستی پی گیر 
 تا به در هستی برسی

You must follow God to achieve the real value

در ره پول پرستی هرگز
تو به آنچه خواهی برسی

In the way of following money never you find happiness

عبد الپول رها کن پول
دریاب آن صراط پل

Money lover leave the money and think about the next world and paradise

بنده پول شدن آسان است آسان
بنده الله شدن سخت است ای جان

Going to the bad way to make bad money is easy; and finding a good money is difficult in the right way

تو نیکی میکن و در دجله انداز
که ایزد در بیابانت دهد باز

You create good deed and leave it, but God never forget it and give you back again when you need it

این جهان کوه است و کسب ما ندا
سوی ما آید جفاها را سزا  

This world is a mountain and our business is voice. The sound of our voice will come back to us 

چیست آن خس در گلو ماند آن سالها
چیست آن خس حب جاه و مالها

What is the biggest problem in the life? 

سکه مزن به مسگری
سکه مچین یکی یکی

Do not make money, do not collect money

سکه شاه ضرر در 
مرغ جهان خبر در  

 Money makes problem for you as the God knows everything that how you could make money

خان به کجا؟ به بانکه
چی میچینه؟ سکه

where is the businessman? he is in the bank            what does he collect in the bank? coins

برا چی و برا که
برا بچه های خنه

For what and  for whom? for members of his family

بگوم گرد و بگوم گرد و بگوم گرد
بگوم چرخی زدو سر از قبر در بکرد

Money lover searched a lot for money and at the end went to his grave

 

 

ساده‌زیستی

Simple living

ساده‌زیستی یا زندگی ساده یا ساده‌گرایی یا مینیمالیسم عبارت است از کاربرد روش‌های داوطلبانه گوناگون برای ساده‌سازی سبک زندگی. يکي از موضوعاتي که در زندگي فردي و اجتماعي و مادي ومعنوي انسان تأثير بسزايي دارد، ساده زيستي و قناعت است که متأسفانه کمتر به آن توجه شده است، در حالي که از نظر فرهنگ ، يکي از ارزش هاي متعالي به حساب مي آيد.  ساده‌زیستی ممکن است توسط افرادی شناسانده شود که با آن چیزی که دارند راضی اند و بدنبال ثروت اندوزی نیستند. ساده‌زیستی از افرادی که در فقر اجباری زندگی می کنند، متمایز است، زیرا انتخاب یک شیوه زندگی داوطلبانه است. ساده زيستي، پاسخ انسان هاي دانا به زندگي ناپايدار دنياست که در پرتو آن، آرامش درون و برون حاصل مي شود. بنا براين، ساده زيستي با نوع شناخت انسان و نگرش او به زندگي دنيا مرتبط است.   طرفداران می توانند زندگی ساده ای را برای دلایل مختلفی از قبیل معنویت، سلامت، افزایش زمان کافی برای خانواده و دوستان، تعادل کار و زندگی، پایداری مالی، صرفه جویی، یا کاهش استرس انتخاب کنند.

رشد فزاينده ي عوامل قدرت وثروت و ترويج مصرف گرايي در عصر حاضر، خطر روي آوردن به زندگي تجملاتي و فرو رفتن در مرداب دنيا را افزايش داده است.     وضعيت فوق و آثار زيان بار زندگي تجملاتي مي طلبد که ويژگي ها ي ساده زيستي و آثار مثبت آن را بررسي کنيم تا از خطرات دل بستگي تام و تمام به مواهب دنيوي و تجمل گرايي در امان بمانيم.  زندگی ساده نیز می تواند واکنش به ماتریالیسم و مصرفگرایی آشکار باشد.

Simple living encompasses a number of different voluntary practices to simplify one's lifestyle. Simple living may be characterized by individuals being satisfied with what they have rather than want. Simple living is distinct from those living in forced poverty, as it is a voluntary lifestyle choice. Simple living is the answer of the wisdom of humans to the unstable life of the world, in this way which, inner and outer peace is achieved. Therefore, simple living is related to the type of human recognition and its attitude towards the life of the world.

Adherents may choose simple living for a variety of personal reasons, such as spirituality, health, increase in quality time for family and friends, work–life balance, personal taste, financial sustainability, frugality, or reducing stress. Simple living can also be a reaction to materialism and conspicuous consumption.

مهاتما گاندی در حال نخ ریسی ، سال 1942 میلادی. گاندی به زندگی ساده و خودکفا اعتقاد داشت.

Mahatma Gandhi spinning yarn in 1942. Gandhi believed in a life of simplicity and self-sufficiency.

 

تعدادی از سنت های مذهبی و معنوی ساده‌زیستی را تشویق می کنند. مثالهای اولیه شامل سنتهای ساراما از عصر آهن در هند، بودیسم و اسلام است. افراد مشهور مختلف ادعا می کنند که الهام روحانی آنها را به یک شیوه ساده‌زیستی تبدیل کرده است، مانند گوتاما بودا، مقدس نوریسی، فرانسیس آسسی، آمون هنانتس، لئو تولستوی، رابیندرانات تاگور، آلبرت شویتزر، مهاتما گاندی و امام علی. 

ساده‌زیستی، سنت هایی دارد که به شرق می رسند، با رهبران مانند زرتشت، امام علی، گوتاما بودا، لائوزی و کنفوسیوس.  و به شدت در فرهنگ زرتشت، یهود،  مسیحی و اسلام گرامیداشت شده و  تاکید بر روحانیت و اخلاق می کنند. دیوژنس سینوپ، یکی از شخصیت های اصلی فلسفه ی  یونان باستان، ادعا کرد که یک زندگی ساده برای دست یابی به فضیلت لازم بود و گفته می شد در یک کوزه ی شراب زندگی می کرد.

A number of religious and spiritual traditions encourage simple living. Early examples include the Sramana traditions of Iron Age India, Buddhism and Islam. Various notable individuals have claimed that spiritual inspiration led them to a simple living lifestyle, such as Gautama Buddha, Benedict of Nursia, Francis of Assisi, Ammon Hennacy, Leo Tolstoy, Rabindranath Tagore, Albert Schweitzer, and Mahatma Gandhi and Imam Ali.

Simple living has traditions that stretch back to the Orient, resonating with leaders such as Zarathustra, Imam Ali, Gautama Buddha, Laozi, and Confucius. It was heavily stressed in Zoroastrian, Islam, Greco-Roman culture and Judeo-Christian ethics. Diogenes of Sinope, a major figure in the ancient Greek philosophy, claimed that a simple life was necessary for virtue, and was said to have lived in a wine jar.

دیوژنز در یک خمره سفالی شراب زندگی می کند

Diogenes living in a clay wine jar

 

ماهیّت ثروت و آثار آن از دیدگاه امام علی(ع)

The nature of wealth and its effects from the perspective of Imam Ali (as)

اَلْمالُ عاریةٌ؛ ثروت (در دست انسان) عاریتی است (64/1).

Wealth is temporary in the hands of mankind

المالُ مادَّةُ الشَّهواتِ؛ دارایی سرمایه خواهش هاست (53/1).

Wealth is fund of desires

المالُ یُقَوِّیِ الامالَ؛ ثروت آرزوها را تقویت می کند (153/1).

Wealth boosts wishes

المالُ یَعْسُوبُ الفُجّارِ؛ مال و ثروت فرمانروای بدکاران است (152/1).

Wealth is the ruler of the wicked

المالُ یُفْسِدُ المَآل و یُوَسِّعُ الآمالَ؛ دارایی فرجام [آدمی] را تباه ساخته، آرزوها را زیاد می کند (374/1).

Wealth destroy the man's destiny and increase his desires

المالُ داعِیَةُ التَّعَبِ و مَطِیَّةُ النَّصَبِ؛ مال سبب ایجاد رنج و مرکب رهوار زحمت و سختی است (378/1).

Wealth creates pains and it  makes trouble

کَثْرَةُ الْمالِ تُفْسِدُ القُلوبَ و تُنْشِی ء الذُّنُوبَ؛ مال فراوان دل ها را فاسد می کند و منشأ گناهان است (593/4).

The wealth is the corrupt agent of the soul and is the origin of the sins

ثَروَةُ الدُّنیا فَقْرُ الآخرة؛ دارایی فراوان دنیا مایه بیچارگی و فقر در آخرت است (351/3).

The wealth of the world is the cause of poverty of the next world

ثَرْوَةُ المالِ تُرْدی و تُطْغی و تُفْنی؛ مال زیاد هلاک می کند، سرکشی می آورد و خود نابود می شود (351/3).

Too much wealth is destroyer, create insubordinate man and destroys itself

حُبُّ المالِ یَقَوِّیِ الآمالَ و یُفْسِدُ الاَعْمالَ؛ مال دوستی آرزوها را می افزاید و کردار را تباه می کند (396/3).

The wealth adds to the desires and destroys the good deeds

اِنّما لَکَ مِنْ مالِکَ ما قَدَّمْتَهُ لِآخِرَتِک و ما أخَّرْتَهُ فَلِلْوارِثِ؛ فقط مالی که برای آخرتت از پیش فرستاده ای برای توست و آنچه در دنیا باقی گذاشته ای برای وارث است (90/3).

Only the money you have sent to your next world is yours, and what you left behind in this world is for the heirs

اَمْسِکْ مِنْ المالِ بِقَدْرِ ضَرورتِکَ و َقَدِّم الفَضْلَ لیوم فاقَتِکَ؛ از دارایی به اندازه ضرورت نگاه دار و اضافه آن را برای روز نیازمندی و نداری (قیامت) پیش فرست (210/2).

Keep the wealth as necessary and send the remain to the next world as you need

مَنْ بَذَلَ فی ذاتِ اللّهِ مالَهُ عَجَّلَ لَهُ الْخَلَفَ؛ هر که در راه خدا مالش را بخشش کند خداوند عوض آن مال را زود به او پس می دهد (358/5).

Whosoever forgives his wages in the way of God, God will return the same to him again

الغَنِیُّ مَنْ اِسْتَغْنی بالْقَناعَةِ؛ ثروتمند کسی است که با قناعت بی نیاز شود (335/1).

The rich is the one who is needless with contentment

أغْنَی الْاَغنیاءِ مَنْ لَمْ یَکُنْ لِلْحِرْصِ اَسیرا؛ ثروتمندترین ثروتمند کسی است که اسیر حرص و آز نباشد (438/2).

The wealthiest is the one who is not captive of greed

اَشْرَفُ الغِنی تَرْکُ المُنی؛ بهترین توانگری ترک آرزوهاست (390/2).

The best is the abandonment of desires

 

در نهایت

At the end

در نهایت در جمله ای کوتاه ما هدفمان را اینگونه می توانیم بگوییم که ما تصمیم به مبارزه با دجال داریم ، شیطانی که یک چشم دارد. 

At the end in a short sentience we tell through this museum we are trying to fight with dajjal who is an one eyed.


تماس با ما

نشانی موزه مردم :
خراسان رضوی 
، قوچان
 

 

 

© 2017 The People Museum.

 کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای موزه مردم محفوظ می باشد.

شرایط و ضوابط / شرایط استفاده   Terms and Conditions/Terms of Use