شرایط و ضوابط / شرایط استفاده

Terms and Conditions/Terms of Use

حق طبع و نشر
متن، تصاویر و داده ها، از جمله بدون محدودیت (تحقیقات و مدارک و اطلاعات موجود دیگر) متعلق به موزه مردم می باشد.

مسائل مربوط به کپی رایت تصاویر و متون متعلق به موزه مردم.
1. کپی رایت از آدرس ها، سخنرانی ها و مقالات دانشگاهی و غیره، متعلق به موزه مردم شامل تصاویر و فیلم ها که اشیا یا اعضای موزه مردم را به تصویر می کشد و غیره، تحت شرایط استفاده از سایت موزه مردم قرار می گیرند.
2. با توجه به موارد زیر تمام تصاویر در سایت، متعلق به موزه مردم می باشد:
عکس ها و غیره از آثار متعلق به موزه مردم
عکس ها و غیره، از گنجینه، و غیره، متعلق به موزه مردم
عکس ها و غیره، اسناد متعلق به موزه مردم
عکس ها و غیره، از ساختمان موزه مردم
عکس ها و غیره از اعضا و موسسین موزه مردم

Copyright
The text, images and data, including without limitation (research, documentation, and other information) contained in this site are belong to The People Museum.

Matters pertaining to copyrights, images and texts of the People Museum:
1. The copyright of addresses, conferences, lectures and academic papers, etc., of the People Museum, and images and videos, etc., depicting members of the People Museum, fall under the Terms of Use of the People Museum Website.
2. With regard to the following items, all images are uploaded on the site relating to the People Museum. Persons wishing to make use of these images, etc., are relevant contact detailed below.
Images, etc., of works held by The People Museum
Images, etc., of treasures, etc., held by The People Museum
Images, etc., of documents held by The People Museum
Images of buildings, etc., of The People Museum
Images, etc., of artworks of The People Museum

اطلاعات در دسترس این وب سایت (از این پس به عنوان "محتوا" مطرح اند) ممکن است با شرط این که کاربر مقررات زیر را رعایت نماید آزادانه مورد استفاده، کپی، ترجمه قرار گیرند  .
توجه داشته باشید که © تمام موارد بالا قابل به پخش در هیچ شبکه تلویزیونی (دولتی، خصوصی و توصرف کننده) نمی باشد و ممنوع است. در نتیجه هر گونه تصویربرداری برای استفاده در تلویزیون ممنوع می باشد. در سایر شرایط دیگر محتویات (تصاویر و متون) این وب سایت تنها برای استفاده آموزشی و غیر تجاری قابل استفاده است. بر اساس شرایط استفاده شما نیاز به درخواست برای استفاده آموزشی و غیر تجاری ندارید و می توانید آزادانه استفاده نمایید.
استفاده از مطالب به منزله توافق، توسط کاربر می باشد. در ادامه با "شرایط استفاده" آشنا می شوید.

1) دادن منبع و رفرنس،
کاربر باید  هنگامی که از محتویات (محتوای اصلی و یا تماس با ویرایش) استفاده می کند به منبع اشاره نماید که به روش زیر می باشد:
(مثال)
منبع: نام شی، قرن ... ، محل، مواد; اندازه. موزه مردم، قوچان، ایران. خریداری شده توسط ... (شماره شی).

سکه ساسانیان شاهپور اول. قرن سوم میلادی. ایران،  نقره؛ 29 م.م * 28م.م * 2م.م. موزه مردم، قوچان، ایران. خریداری شده توسط محسن جعفرنیا 2017(11-2017.11).

2) حقوق شخص ثالث نقض نشود،
در برخی موارد، شخص ثالث (به طرف دیگری اشاره دارد. از این پس  به عنوان "شخص ثالث" مطرح است) حق تکثیر یا سایر حقوق به بخشی از مطالب که ممکن است متعلق به سایرین باشد. استفاده محتوی که شخص ثالث دارای حق تکثیر یا سایر حقوق است ممنوع است، مسئولیت استفاده اینگونه مطالب بر عهده کاربر می باشد.

3) قانون و دادگری
شرایط استفاده باید مطابق با قوانین ایران باشد.

4) سلب مسئولیت
الف. موزه مردم هیچ مسئولیتی در قبال هر گونه استغاده صورت گرفته  از مطالب توسط کاربر را برعهده نمی گیرد (از جمله استفاده از اطلاعات ویرایش یافته از محتویات) .

ب. محتویات ممکن است تغییر، منتقل یابد و یا بدون اطلاع قبلی حذف شود.

5) دیگر موارد،
الف. شرایط استفاده، محدود به آن نوع از استفاده که ذکر شده نبوده و تحت قانون کپی رایت ایران می باشد.

ب. شرایط استفاده در تاریخ 25 ژانویه 2017 بر اساس قوانین ایران تعریف شده است. شرایط استفاده ممکن است در آینده تغییر نماید.

ج. شرایط استفاده تحت لیسانس CC  ورژن  4.0 (از این پس به آن  "مجوز کپی رایت" می گوییم) هستند. این به این معنی است که محتوا براساس شرایط استفاده، تحت لیسانس CC شرایط استفاده می باشد.
 

Information made available on this website (hereinafter referred to as “Content”) may be freely used, copied, publicly transmitted, translated or otherwise modified on condition that the user complies with provisions 1 to 5 below.
Note, © All of the above available is prohibited to present and show on the tv network (private, public and prosumer). Then any capturing movie or image to use on television is prohibited.
In other cases and conditions the content (illustrations and texts) of this website is permitted to use only for educational, and non-commercial use. Accordingly the terms of use ,you do not need to apply for such educational, and non-commercial use, and could be used freely.
Use of the Content constitutes agreement by the user with these terms of use for using the Content described herein (hereinafter referred to as “Terms of Use”).
 

1) Source citation
The user must cite the source while using the Content (Original content or edited content). Sources should be cited in the following manner: 
(Example of source citation)
Source: Name of object, xxth Century. location, material; size. The People Museum, Ghochan, Iran. credit (object association number).

Shapur I king of Sassanid on the Silver Coin, 3rd Century. Iran, Silver; 29mm*28mm*2mm. The People Museum, Ghochan, Iran. Perchesed by Mohsen Jaafarnia, 2017 (2017 . 11-11).

2) No infringement of third party rights
In some cases, a third party (refers to a party other than the state. Hereinafter referred to as “Third Party”) may hold copyrights or other rights to another person. Copyright or other rights  of the content may be owned by others. The use of third-party content is prohibited, user is responsible for using third-party content.
 
3) Governing law and jurisdiction
The Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws of Iran.

4) Disclaimer
a. The People Museum bears absolutely no responsibility for any action taken by the user involving the use of the Content (including use of information based on edited Content).

b. The Content may be modified, moved or deleted without prior notice.

5) Other
a. The Terms of Use does not limit those types of uses which mentioned as it is under Copyright Act of Iran.

b. The Terms of Use was established on January 25, 2017. The Terms of Use is based on the Government of Iran Standard Terms and Use. The Terms of Use may be modified in the future. If you are already using Content under previous version of the Government of Iran Standard Terms of Use, these terms and conditions will continue to apply.

c. The Terms of Use are compatible with the Creative Commons Attribution License 4.0 (hereinafter referred to as the CC License). This means that Content based on the Terms of Use may be used under the CC License of the Terms of Use.
 


تماس با ما

نشانی موزه مردم :
خراسان رضوی 
، قوچان
 

 

© 2017 The People Museum.

 کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای موزه مردم محفوظ می باشد.

شرایط و ضوابط / شرایط استفاده   Terms and Conditions/Terms of Use